بازدید رییس کل شعب بانک ملی استان خراسان رضوی و همراهان از مجموعه صالح کاشمر(1398/4/11)

بازدید جناب آقای مونسان رییس کل شعبه های بانک ملی استان خراسان رضوی و همراهان از مجموعه صالح کاشمر