بازدید سرپرست شعب بانک ملت استان خراسان رضوی از مجموعه صالح کاشمر(1398/4/26)

بازدید جناب آقای حمیدیان سرپرست شعب بانک ملت استان خراسان رضوی و همراهان از مجموعه صالح کاشمر