همایش ملی روزجهانی پنبه (98/7/5)

همایش ملی روزجهانی پنبه باحضورمعاون وزیرکشاورزی، معاون وزیرصمت ومعاون اقتصادی استاندارخراسان رضوی هم اکنون درکاشمر
وباحضورفرمانداران منطقه، روسای دستگاههای اجرایی معین هاودبیرمعین های اقتصادی منطقه ترشیزبزرگ