جلسه ستاداقتصادمقاومتی(98/8/20)

جلسه ستاداقتصادمقاومتی هم اکنون باحضوراقای دکترشاه پسند(مدیرکل محترم جذب وحمایت ازسرمایه گذاری استانداری)وفرماندارخلیل ابادومسئولین ادارات ومعین های اقتصادمقاومتی