برگزاری جلسه باحضوراقای دکترشاه پسندومدیرکل کمیته امداداستان خراسان رضوی(98/8/20)

برگزاری جلسه باحضوراقای دکترشاه پسندومدیرکل کمیته امداداستان وفرماندارشهرستان کاشمرومعاونین مدیرکل کمیته امدادومدیران کمیته امدادکاشمروخلیل اباد بامعین اقتصادی صالح کاشمردرشرکت پیشروصالح کاشمر