بازدیدجناب اقای موظف سرپرستی حوزه های بانک صادرات منطقه ترشیز، گناباد، بجستان ، فیض ابادوبیدخت ورئیس شعبه مرکزی کاشمراززنجیره تولیدی صالح کاشمر (98/10/4)