جلسه بررسی طرح ها ، ایده ها و پروژه های شزکت کنندگان در مسابقه(99/4/28))

جلسه بررسی طرح ها ، ایده ها و پروژه های شما عزیزان در مسابقه برترین طرح اجرایی در سطح منطقه ترشیز با حضور داوران مسابقه
 ( معین اقتصادی صالح کاشمر،
دکتر نایه در معاون عمرانی و برنامه ریزی فرماندار شهرستان و 
دکتر محمودی معاونت جهاد کشاورزی شهرستان در محل فرمانداری)

۹۹/۴/۲۸