بازدید دکترنوفرستی از مجموعه پیشرو صالح کاشمر 99/7/1

بازدید دکترنوفرستی مسئول حراست سازمان جهادکشاورزی استان خراسان رضوی  و همراهان از مجموعه پیشرو صالح کاشمر

سه شنبه99/7/1