بازدید مدیران مجتمع کارخانجات خوراک دام صالح کاشمر از مراکز جمع آوری شیر همت و روشناوند گناباد و مجتمع گاوداری های اسلامیه شهرستان فردوس

بازدید مدیران مجتمع کارخانجات خوراک دام صالح کاشمر از مراکز جمع آوری شیر همت و روشناوند گناباد و مجتمع گاوداری های اسلامیه شهرستان فردوس

 

چهارشنبه99/7/2