بازدید جناب آقای دکتر طالعی دادستان محترم از کارخانه خوراک دام،طیور و آبزیان صالح کاشمر شنبه99/7/5

بازدید جناب آقای دکتر طالعی دادستان محترم و جناب آقای دکتر گوهری ریاست اداره دامپزشکی شهرستان کاشمر و همراهان از کارخانه خوراک دام،طیور و آبزیان صالح کاشمر

 شنبه99/7/5