بازدیدنمایندگان سپاه امام رضا(ع) خراسان رضوی ازمجموعه پیشرو صالح کاشمر(99/7/23)

بازدیدنمایندگان سپاه امام رضا(ع) خراسان رضوی وسپاه شهرستان کاشمروسازمان جهادکشاورزی استان وشبکه دامپزشکی شهرستان هم اکنون ازمجموعه پیشرو صالح کاشمر