نشست ویدئوکنفرانس با معین های اقتصادی شهرستان کاشمر(99/8/7)

📌نشست ویدئوکنفرانس با معین های اقتصادی شهرستان کاشمر با حضور دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی در محل نهاد و فرماندار محترم شهرستان و معین های اقتصادی شهرستان در محل فرمانداری کاشمر و با محوریت تبیین طرح مثلث توسعه اقتصادی-فرهنگی استان، بررسی موانع و مشکلات احتمالی و اخذ نظرات و پیشنهاد این معین ها، امروز از محل نهاد مردمی برگزار شد دراین جلسه دبیرمعین اقتصادی صالح نیز حضورداشت معین صالح درسطح استان به عنوان معین برترتوسط دکترلبافی اعلام گردید
ضمناتوسط فرماندارمحترم شهرستان اعلام گردیداولین و تنها روابط عمومی ثبت شده دربخش خصوصی شهرستان روابط عمومی صالح کاشمر میباشد