فاز ۳مرغ گوشتی( اردیبهشت 1400)

فاز ۳مرغ گوشتی در مرحله تسطیح و آماده سازی جهت تاسیس ۹ سالن پرورش مرغ گوشتی در شرکت کشت و صنعت پیشرو صالح کاشمر

اردیبهشت ماه1400