انتخاب آقای قدیر صالحی بعنوان کارآفرین برتر و قهرمان تولید در سال 1393

انتخاب آقای قدیر صالحی بعنوان کارآفرین برتر و قهرمان تولید در سال 1393
×