بازدید رئیس سازمان دامپزشکی کشور از مجموعه صالح کاشمر