دریافت تقدیر نامه از مدیر ستادی در بانک خراسان رضوی

×