انتخاب جناب آقای صالحی به عنوان پرورش دهنده نمونه مرغ مادر گوشتی