تقدیر فرماندار و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کاشمر از جناب آقای سعید صالحی به عنوان پرورش دهنده نمونه مرغ مادر گوشتی در کشور