کنسانتره میش شیرده

میش های شیرده علاوه بر تأمین احتیاجات نگهداری نیاز به رفع احتیاجات تولید شیر نیز دارند. میش های جوان و آنهایی که اولین بار زایمان کرده اند، نیاز به تامین احتیاجات رشد نیز دارند. بدیهی است مادرهای تک قلوزا و دوقلوزا به لحاظ احتیاجات بسیار متفاوت بوده، بایستی تأمین احتیاجات به طریقی صورت گیرد که جبران افت وزن ماده در طی دوران شیردهی نیز بنماید.
مقدار مصرف :
350 تا 600 گرم کنسانتره میش شیرده 
 
 آنالیز لیبل:
پروتئین خام % 15-15.5 
 چربی خام %3.5 
Mcal/kg NEL 1.65 
کلسیم % 1.2 
فسفر %  0.7
فیبر خام %  7
ماده خشک % 88