کم شیر

کنسانتره گاو شیری کم تولید
کنسانتره گاوهای کم شیر حاوی 15 تا 14 درصد پروتئین خام می باشد. این کنسانتره به طور معمول برای دام هایی با میانگین تولید شیر روزانه کمتر از 20 کیلوگرم شیر طراحی گردیده است . این نوع کنسانتره برای مصرف در دوره سوم شیردهی گاو شیرده (اواخر شیردهی) بیشترین تناسب را دارد .و توام با مصرف این کنسانتره می بایست 55 الی 60 درصد علوفه ( یونجه و سیلاژ ذرت علوفه ای) مخلوط شده و به مصرف هر راس گاو شیری برسد.