دانش آموزان نمونه شرکت پیشرو صالح کاشمر تجلیل شدند