جلسه قائم مقام محترم زنجیره و مدیر عامل کارخانه آقای سرباز با جمعی از مدیران استان