بازدید مدیر شعب بانک کشاورزی استان از زنجیره پیشرو صالح کاشمر