نشست مدیران زنجیره تولیدی گوشت مرغ صالح کاشمر با معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی و مدیرکل پشتیبانی امور دام خراسان رضوی