پر شیر

کنسانتره گاو شیری پرتولید
کنسانتره گاوهای پرشیر محصولی ویژه جهت تامین نیاز دام پرشیر است که حاوی17 تا 16 درصد پروتئین خام می باشد . این محصول برای تغذیه گاوهای پر شیر با تولید 35 – 30 لیتر شیر فرموله شده است . این نوع کنسانتره برای مصرف در دوره اول شیردهی گاو شیرده (اوایل شیردهی) طراحی گردیده است . توام با مصرف این کنسانتره می بایست 45 الی 50 درصد علوفه ( یونجه و سیلاژ ذرت علوفه ای) مخلوط شده نیز به ازای هر راس گاو شیری استفاده شود.