تازه زا، سوپر تولید، ویژه

مزایای استفاده ازکنسانتره های تازه زا ، سوپر تولید و کنسانتره ویژه :
  •  بهبود بالانس منفی انرژی در گاو های تازه زا
  •  افزایش تولید شیر و بهبود ترکیبات شیر
  •  اطمینان از تامین کلیه احتیاجات ریز مغذی ها
  •  تقویت سیستم ایمنی و کاهش بیماری های متابولیک
  •  بهبود عملکرد تولید مثلی دوره بعدی دام