خوراک استارتر بره

استارتر بره با کنسانتره پرواری متفاوت میباشد. استارتر بره یک خوراک کامل بوده که تاثیر بسزایی در رشد و افزایش وزن بره ها و بهره وری اقتصادی دارد. مصرف استاتر بره سبب می شود، دامی با سیستم گوارش و ایمنی مناسب در مراحل پرورش داشته باشید. بره ها بهتر است هرچه زودتر به مصرف خوراکی با کیفیت عادت کنند و پس از قطع شیر با جیره های متعادل پروار گردند. وزن بره در زمان از شـیرگیری بسـیار مهم اسـت و باید حداقل دو برابر وزن تولد شـده باشد )مشـروط به مصرف حداقل 250 گرم کنسانتره در روز(
موارد مصرف:
این خوراک جهت بره های شیری از هفته دوم تا سه ماهگی قابل مصرف می باشد.
مقدار مصرف:
هفته دوم پس از تولد بره میزان ۵۰ گرم روزانه کنسانتره به ازای هر راس بره در اختیارشان قرار دهید و این میزان را به تدریج افزایش داده تا به ۲۵۰ گرم در روز برسد . در کنار کنسانتره یونجه با کیفیت و مرغوب و پربرگ نیز در اختیار دام قرار دهید.
 جدول آنالیز خوراک بره استارتر:
 ماده خشک % 88
 پروتئین خام % 18.5-19
 کلسیم % 0.8-0.85
 فسفر % 0.45-0.5
 Mcal/kg NEG 1.45-1.6