متوسط شیر

کنسانتره گاو شیری متوسط تولید
کنسانتره گاوهای متوسط شیر محصولی خوشخوراک است که حاوی15 تا 16 درصد پروتئین خام می باشد . این محصول برای تغذیه گاوهای متوسط شیر با تولید 27 – 25 لیتر شیر فرموله شده است . این نوع کنسانتره برای مصرف در دوره دوم شیردهی گاو شیرده (اواسط شیردهی) بیشترین تناسب را دارد . این کنسانتره می بایست 50 الی 55 درصد علوفه ( یونجه و سیلاژ ذرت علوفه ای) مخلوط شده نیز به ازای هر راس گاو شیری استفاده شود.