دیدار آقای صالحی و هیات همراه با فرماندار شهرستان گلبهار