برداشت انار از باغات شرکت کشت و صنعت پیشرو صالح کاشمر(98/8/10)