بازدیدریاست محترم تعاون کارورفاه اجتماعی شهرستان کاشمر از شرکت کشت و صنعت پیشرو صالح کاشمر و شرکت تعاونی تولیدی زرین تخم