جلسه کارگروه اشتغال شهرستان کاشمر(98/8/14)

حضور جناب آقای صالحی مدیرعامل زنجیره تولیدی صالح کاشمر به عنوان معین اقتصادی شهرستان کاشمر و خلیل آباد در جلسه کارگروه اشتغال باحضورفرماندارشهرستان کاشمر وروسای ادارات ومدیران بانک های شهرستان