بازدید جناب مهندس مهدوی مدیریت ازشرکت کشت و صنعت پیشرو صالح کاشمر و شرکت تعاونی تولیدی زرین تخم(98/8/14)

بازدید جناب مهندس مهدوی مدیریت ، معاونین و کارشناسان سرپرستی امور شعب بانک سپه استان خراسان رضوی از مجموعه شرکت کشت و صنعت پیشرو صالح کاشمر و شرکت تعاونی تولیدی زرین تخم