بازدید جناب آقای دکتر احمد کلاته ساداتی از کشتارگاه طیور خادم الرضا(98/9/6)

بازدید جناب آقای دکتر احمد کلاته ساداتی
عضو هیئت علمی دانشگاه یزد و رییس مرکز پژوهشی مطالعات رفاه اجتماعی ازکشتارگاه طیور خادم الرضا با حضور دکتر نایه در معاون برنامه ریزی و عمرانی فرمانداری شهرستان کاشمر