رهمایش اولین سالگردتاسیس وراه اندازی فعالیت ودستاوردهای معین های اقتصادی وفرهنگی(98/11/6)

حضورقائم مقام زنجیره تولیدگوشت مرغ صالح کاشمر و مهندس فروزان مدیریت اجرایی زنجیره تولید گوشت مرغ پیشرو صالح کاشمر درهمایش اولین سالگردتاسیس وراه اندازی فعالیت ودستاوردهای معین های اقتصادی وفرهنگی درمحل مجموعه تخت جمشیدشاندیزامروزباحضور استاندارخراسان رضوی وامام جمعه شهرستان مشهد
شایان ذکراست مهندس صالحی به عنوان یکی ازپنج معین برتردربین بیش ازیکصدمعین درقالب مصاحبه تلویزیونی گزارش عملکردمعین اقتصادی صالح درشهرستان کاشمروخلیل ابادراارائه فرمودند.

98/11/6