راه اندازی انبار پرطلایی شرکت زرین تخم وابسته به زنجیره تولید گوشت مرغ پیشرو صالح کاشمر در تهران (98/11/10)