پیشرفت سردخانه 350 تنی

سردخانه ۳۵۰ تنی

در حال احداث
در کشتارگاه طیور خادم الرضا وابسته به زنجیره تولیدی صالح کاشمر
99/3/14