🔵🔵نشست رسانه ای تبیین اقدامات معین های اقتصادی و فرهنگی

نشست رسانه ای تبیین اقدامات معین های اقتصادی و فرهنگی

با حضور مدیرکل صداوسیما استان خراسان رضوی ، معاونین ونماینده استانداری وخبرگزارها واصحاب رسانه و قائم مقام زنجیره و دبیرمعین پیشرو صالح کاشمر

چهارشنبه۱۳۹۹/۴/۲۵
ساعت ۱۰:۳۰ صبح

سالن جلسات صداوسیمای مرکز خراسان رضوی