دیدار با جناب مهندس احسانی مهر مدیرکل محترم امور مالیاتی استان(99/4/25)

دیدار با جناب مهندس احسانی مهر مدیرکل محترم امور مالیاتی استان .دراین دیدار که آقای صالحی قائم‌مقام زنجیره و آقایان فروزان و رحیمی مدیران زنجیره تولیدی صالح کاشمر حضور داشتند .مسائل و مشکلات زنجیره و نحوه تعامل با سیستم مالیاتی استان و شهرستان مطالب مبسوطی ارائه شد که با نظر موافق مدیرکل محترم مقررشد نهایت همکاری صورت پذیرد
چهارشنبه۱۳۹۹/۴/۲۵