جلسه با جمعی از دامداران منطقه ترشیز (99/6/27)

جلسه مدیریت محترم زنجیره تولید گوشت مرغ پیشرو صالح کاشمر با 
جمعی از دامداران منطقه ترشیز
درمحل کارخانه خوراک دام،طیور و آبزیان صالح کاشمر

99/6/27