برگزاری جلسه با فرماندار ومدیریت جهادکشاورزی و مسئول دفتر نماینده شهرستان فردوس با حضور مدیران مجتمع کارخانجات خوراک دام صالح کاشمر چهارشنبه99/7/2

برگزاری جلسه در فرمانداری  با فرماندار ومدیریت جهادکشاورزی و مسئول دفتر نماینده شهرستان فردوس با حضور مدیران مجتمع کارخانجات خوراک دام صالح کاشمر

چهارشنبه99/7/2