منو مرغ بریانی پرطلایی (1400/01/15)

منو مرغ بریانی پرطلایی تا این تاریخ
1400/01/15


واقع در بلوار معلم بین معلم 2 و بلوار آزادگان

05155258888

وابسته به زنجیره تولید گوشت مرغ پیشرو صالح کاشمر