منو مرغ بریانی پرطلایی 1400/02/10

منو مرغ بریانی پرطلایی تا این تاریخ
1400/03/10


واقع در استان خراسان رضوی شهرستان کاشمر بلوار معلم بین معلم 2 و بلوار آزادگان

05155258888

وابسته به زنجیره تولید گوشت مرغ پیشرو صالح کاشمر