فاز دو سالنهای مرغ گوشتی( اردیبهشت 1400)

فاز دو سالنهای مرغ گوشتی شرکت کشت وصنعت پیشرو صالح کاشمر با ظرفیت ۱۸۰۰۰۰قطعه

اردیبهشت ماه1400