افتتاح شرکت حمل ونقل و باربری اطمینان(مرداد ماه 1400)

افتتاح شرکت حمل ونقل و باربری اطمینان 
وابسته به زنجیره پیشرو صالح کاشمر

مردادماه1400

شهرستان کاشمر میدان شهید غلامی، ابتدای جاده مشهد، روبه روی پست برق شرکت حمل و نقل

05155232116
05155232117