نشست صمیمانه مدیر عامل و مدیران زنجیره تولیدی صالح کاشمر با جناب آقای دکتر نبی پور فرماندار کاشمر (نهم اردیبهشت 1398)